4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ترکیه می گوید پ ک ک در مورد حملات در آلمان مربوط می شود، می فرستد توجه داشته باشید دیپلماتیک به برلین

سخنگوی دولت، بکیر Bozdag به فایل عکس ترکیه تا حد زیادی در مورد آخرین حملات پ.ک.ک در آلمان نگران است و انتظار دارد که دولت آلمان به انجام بهترین قطعات حداکثر تلاش خود را از ایمنی از سخنگوی دولت جامعه ترکیه بکیر Bozdag گفت: در اواخر دوشنبه ما از دولت آلمان به در مورد ایمنی از شهروندان ترکیه و دیگر مسلمانان ساکن در این کشور حساس تر باشد و به تروریست ها به عدالت او گفت: این مقام همچنین افزود که دولت ترکیه یک یادداشت دیپلماتیک برای آلمان در طول تجاوز پ ک ک به تازگی روزافزون در این فرستاده است