4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تقلب کردن خواننده

با به طور مداوم انتظارات خوانندگان را با مقادیر کم اطلاعاتی که دارای عناوین جذاب توجه هستند روزنامه نگاران را در معرض خطر قرار می دهند خطرناک است که حرفه آنها درازمدت منسوخ شود. چون هوای سرد زمستان به آرامی به گرما بهاری می رسد، به نظر می رسد که ما باید بر روی فرصت های فرصت طلبانه تمرکز کنیم در طول چند هفته گذشته، رسانه های ترکیه شگفت زده شده اند. برای کسانی که در این کشور در این زمستان زمستان با کمترین میزان برف تجربه شده در استانبول در مقایسه با چند سال گذشته، من گفتم که آنها در خارج از کشور و خارج از شهر به دلیل آن