4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کنوانسیون مصوبات شورای همکاری خلیج آغاز می شود به عنوان Kyliçdaro?lu اسلحه مخالفان

حزب کارگران حزب جمهوری خواه در روز جمعه در مجمع تشخیص مصلحت در مجمع پارلمانی بحث برانگیز را آغاز کرد در حالی که مخالفان درون حزبی در حال افزایش است. کمال K?l?çdaro?lu به شدت از مخالفین انتقاد کرد. سخنرانی در مراسم افتتاح کنوانسیون 19 ساله هیات مدیره CHP K?l?çdaro?lu در برخی از حلقه ها در حزب شدید بود به عنوان مخالفت درون حزبی در برابر او در زمان اخیر افزایش یافته است کسانی که می گویند صندلی من در پارلمان تضمین شده حق داشتن یک مرد از علت نیست حق کسانی که مرد از علت موقعیت های خود را نگه ندارد شما لازم نیست a